Mai Bạt che Sân tự động

Viết bởi: admin

Mái bạt che sân tự động được thực hiện bởi Mái Che Minh Phú, vận hành bằng điện.